Ocupació

Badia és la ciutat amb la taxa d'atur més alta de la Comarca i per aquest motiu hem d’impulsar polítiques d’ocupació efectives i participatives, així com impulsar l'autoocupació i la creació d’empreses dins del nostre municipi. • Crearem la Taula d’Ocupació Municipal, que estarà formada per agents socials, empreses, administracions i entitats socials.

 • Analitzarem els serveis externalitzats i recuperarem la gestió municipal d’aquells serveis municipals en què l’abaratiment de costos suposi pitjors condicions de treball, ja sigui salarials, de drets socials, en seguretat o formació.

 • Procurarem que en els serveis externalitzats es contracti a persones de Badia.

 • Impulsarem la creació d’un viver d’empreses

 • Dissenyarem nous itineraris d’inserció sociolaboral.

 • Procurarem que s’inclogui la perspectiva de gènere dins dels plans d’ocupació

 • Impulsarem la execució de plans d’ocupació adreçats a la població en general en situació d’atur a través d’una bossa de feina i de plans d’ocupació i formació.

 • Farem polítiques d’ocupació adreçades a col·lectius amb dificultats per accedir al mercat laboral de forma normalitzada (persones que per al mercat laboral són massa grans o massa joves, amb diversitat funcional o afectades per una malaltia mental , atur de llarga durada, …)

 • Impulsarem polítiques que facilitin l’accés a l’autoocupació i la formació.

 • Implementarem contractes de 35 hores dins de l’estructura municipal:

  • Adequarem els sous dels treballadors i les treballadores municipals perquè no depenguin de les hores extres i poder-les eliminar exceptuant els casos de força major.

  • Per poder crear més ocupació i que els treballadors i treballadores puguin conciliar la seva vida personal i laboral.

  • Incentivarem que les empreses del municipi també s’acullin aquesta mesura.

 • Evitarem la contractació mitjançant ETT tant en l’administració municipal com en les empreses concessionàries de serveis.